Ranking

81

Total View

291,280

Category (34)

Last Update : 31/05/2555 00:09 Preview : 10,529
การเขียนจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวนทักษะ การบวกลบเลขที่ไม่มีการยืมและไม่มีการทด ทักษะการบวกลบเลขที่มีการยืมและการทด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญห
Last Update : 31/05/2555 00:10 Preview : 10,389
การเขียนจำนวน การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ทักษะการบวกลบจำนวน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำ การชั่ง การตวง การวัด เวลา เงิน แผนภูมิ รูปเรขาคณิต
Last Update : 31/05/2555 00:13 Preview : 12,378
จำนวนไม่เกิน 1,000 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ทักษะการบวกลบเลข การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา การวัดความยาว การชั่ง การนับเพิ่มและการคูณ การนับลดและการหาร
Last Update : 31/05/2555 00:14 Preview : 10,057
ทักษะการคูณการหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา เวลา เงิน การตวง เรขาคณิต เศษส่วน ทักษะการคูณการหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา เวลา เงิน การตวง เรขาคณิต เศษส่วน
Last Update : 31/05/2555 00:15 Preview : 13,623
จำนวนไม่เกิน 10,000 จำนวนไม่เกิน 100,000 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ทักษะการบวกลบคูณหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำ แผนภูมิ การวัดความยาว การชั่ง การตวง เวลา
Last Update : 31/05/2555 00:15 Preview : 11,101
ทักษะการคูณการหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา เงิน เรขาคณิต ทักษะการบวกลบเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การเขียนประโยคสัญลักษณ์เศษส่วน และ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
Last Update : 31/05/2555 00:16 Preview : 11,629
จำนวนที่มากกว่า 100,000 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ทักษะการบวกลบคูณหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิต การวัดความยาว การชั่ง การตวง
Last Update : 31/05/2555 00:17 Preview : 12,002
การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ทักษะการบวกลบทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วน การเรียงลำดับเศษส่วน ทักษะการบวกลบเศษส่วน โจทย์ปัญหาเศษส่วน เวลา เงิน บทประยุกต์ แผนภูมิ
Last Update : 31/05/2555 00:18 Preview : 13,105
จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 สมบัติของจำนวน การหาค่าประมาณใกล้เคียง ทักษะการบวกลบคูณหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา มุมและเส้นขนาน ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน เศษส่วนที่เท่ากัน ทักษะการบวกลบเศษส่วน โจทย์ปัญหาเศษส่วน ความหมายของทศนิยม ทักษะการบวกลบและคูณทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม
Last Update : 31/05/2555 00:19 Preview : 11,864
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม การหาความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ วงกลม รูปทรงปริมาตร และ การหาปริมาตร ทักษะการคำนวณร้อยละ ร้อยละกับการซื้อขาย กำไร ขาดทุน ส่วนลด ดอกเบี้ย ภาษี และ อื่นๆ
Last Update : 31/05/2555 00:13 Preview : 10,989
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ ทักษะการแก้สมการ การเขียนสมการจำนวนเฉพาะและเลขตัวประกอบการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มุมและเส้นขนาน ทิศและแผนผัง ทักษะการบวกลบคูณหารเศษส่วน โจทย์ปัญหาเศษส่วน ทักษะการบวกลบคูณหารทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม
Last Update : 31/05/2555 00:07 Preview : 10,970
การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม การหาปริมาตร โจทย์ปัญหาปริมาตร ร้อยละกับการซื้อขาย กำไร ขาดทุน ส่วนลด ดอกเบี้ย เงินปันผล ภาษี คอมมิสชั่น และ อื่นๆ แผนภูมิวงกลม อัตราส่วนเบื้องต้น
Last Update : 31/05/2555 00:45 Preview : 12,068
การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์อย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาการชั่ง โจทย์ปัญหาการตวง โจทย์ปัญหาการวัด โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
Last Update : 31/05/2555 00:48 Preview : 13,402
การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาการคูณการหาร โจทย์ปัญหาการชั่ง โจทย์ปัญหาการตวง โจทย์ปัญหาการวัด โจทย์ปัญหาการเงิน โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
Last Update : 31/05/2555 00:54 Preview : 14,552
การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาทศนิยม โจทย์ปัญหาการชั่ง โจทย์ปัญหาการตวง โจทย์ปัญหาการวัด โจทย์ปัญหาการเงิน โจทย์ปัญหาเรื่องเวลาการแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาทศนิยม โจทย์ปัญหาการชั่ง โจทย์ปัญหาการตวง โจทย์ปัญหาการวัด โจทย์ปัญหาการเงิน โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
Last Update : 31/05/2555 00:57 Preview : 12,373
การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาทศนิยม โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ โจทย์ปัญหาการชั่ง โจทย์ปัญหาการตวง โจทย์ปัญหาการวัด โจทย์ปัญหาการเงิน โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
Last Update : 31/05/2555 00:59 Preview : 12,565
การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีกระบวนการคิดจากโจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน โจทย์ปัญหาเศษส่วนอย่างง่ายและซับซ้อน โจทย์ปัญหาทศนิยม
Last Update : 31/05/2555 01:04 Preview : 10,333
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไตรยางค์ มาตราตัวสะกดตรงแม่ และไม่ตรงแม่ สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป พยางค์ คำ คำคล้องจอง อักษรควบกล้ำ อักษรนำ คำพ้องเสียง คำที่มีความหมายตรงกันข้าม คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่มี ฤ และ คำ ร หัน คำสุภาพ ลักษณนาม คำที่ใช้ไม้ม้วน ประโยค
Last Update : 31/05/2555 01:07 Preview : 11,200
พยัญชนะไทย ไตรยางค์ สระไทย วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การประสมคำ การแจกลูกคำ สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป คำที่มีตัวการันต์ การเขียนคำอ่าน
Last Update : 31/05/2555 01:11 Preview : 10,599
พยัญชนะต้น สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป วรรณยุกต์และการผันเสียงวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา คำเป็นคำตาย คำควบกล้ำและอักษรนำ คำนามและคำสรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ ประโยค คำคล้องจอง